Subvenció per a la redacció i actualització de plans directors del servei municipal d’abastament d’aigua

Mitjançant Resolució ACC/1741/2022, de 3 de juny, (DOGC NÚM. 8685 de 9-6-2022, ref. BDNS 631383) es  va  fer  pública  la  resolució definitiva d’atorgament de la convocatòria  per a la concessió de subvencions, en  règim  de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i actualització de plans directors del servei municipal d’abastament d’aigua.

La Direcció de l’Àrea d’Abastament d’Aigua de l’Agència Catalana de l’Aigua va incloure a l’Ajuntament d’Ogassa en la proposta de resolució definitiva de concessió de subvencions.

Amb aquesta subvenció s’ha dut a terme la redacció del Pla director d’Abastament d’aigua potable d’Ogassa, amb un cost total de l’actuació de 13.050,00 €, amb una subvenció atorgada de 11.745,00 €.

Aquesta actuació s’ha executat amb la col·laboració econòmica de l’Agència Catalana de l’Aigua.