Subvenció per a la millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya

Mitjançant Resolució ACC/123/2022, de 25 de maig, (DOGC NÚM. 8678 de 30/05/2022) es  va  fer  pública  la  convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions,  en  règim  de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a la millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i comarques de muntanya.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya va incloure, el 4 d’abril de 2023, l’Ajuntament d’Ogassa en la proposta de resolució definitiva de concessió de subvencions.

Amb aquesta subvenció s’ha dut a terme una inversió per la millora del primer tram de la fase I del projecte d’adequació i millora del camí de Ribamala a Coll de Jou, amb un cost total de l’actuació de 121.000,00 €, amb una subvenció atorgada de 100.000,00 €.

Aquesta actuació s’ha executat amb la col·laboració econòmica del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya