Concessió d’una subvenció per l’acabat de la façana exterior del pavelló municipal

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 17 de desembre de 2019, va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions per al període 2020-2023, dins del qual es preveu el procediment de concessió directa de subvencions de l’Àrea de Presidència atenent la seva tipologia: disposades nominativament al pressupost, imposades per norma legal i, amb caràcter excepcional, les que s’acreditin per raons degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

El president en funcions d’aquesta Diputació, en data 20 de juny de 2023, ha concedit a l’Ajuntament d’Ogassa una subvenció per import de 100.000,00 € pel concepte i import d’execució que s’especifica:

  • Subvenció per l’acabat de la façana exterior del pavelló municipal, per import de 139.853,59 €

Aquesta actuació s’ha executat amb la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona.