Anunci de cobrament dels impostos

ANUNCI DE COBRAMENT D’IMPOSTOS

Els informem que des del 15 d’abril al 30 de junt d’enguany, ambdòs inclosos, tindrà lloc el cobrament en període voluntari dels impostos d’escombraries/clavegueram, cementiri, Aigua Forest comuns, gossos, Taxis, televisió, aprofitaments forestals, arrendaments urbans i el 50% de l’IBI. En el cas d’impostos domiciliats, els rebuts de taxes es carregaran el 7 de maig i l’IBI el 3 de juny.

Els contribuents podran satisfer els deutes durant el període voluntari de cobrament a qualsevol de les caixes d’estalvis o bancs amb establiment a les comarques del Ripollès i la Cerdanya.

Si transcorre el període d’ingrés en termini voluntari sense haver-se fet efectiu el pagament, els deutes s’exigiran per via executiva, i s’hi aplicarà el recàrrec de constrenyiment, els interessos de demora i, si s’escau, les

costes que es produeixin, d’acord amb els articles 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i 69 i següents del Reglament general de recaptació.

8df094e6-0af1-450e-aaf5-b805174a15ad