Període Voluntari de Cobrament dels Impostos

📢 PERÍODE VOLUNTARI DE COBRAMENT DELS IMPOSTOS

Es posa en coneixement de totes les persones interessades que tindrà lloc el primer període voluntari de cobrament dels impostos, taxes i preus públics de l’exercici 2023.

Els contribuents podran satisfer els deutes durant el període voluntari de cobrament a qualsevol de les caixes d’estalvis o bancs del Ripollès.

Si transcorre el període d’ingrés en termini voluntari sense fer efectiu el pagament, els deutes d’exigiran per via executiva, i s’hi aplicarà eñ recàrrec de constrenyiment, els interessos de demora i, si s’escau, les costes que es produeixin.

📆 Ogassa – De l’1 de Febrer al 3 d’abril

IVTM, Aigua 2n semestre 2022

Ajuntament d’Ogassa