PERIODE VOLUNTARI DE COBRAMENT DELS IMPOSTOS

📢 PERÍODE VOLUNTARI DE COBRAMENT DELS IMPOSTOS ❗

Es posa en coneixement de totes les persones interessades que tindrà lloc el segon període voluntari de cobrament dels impostos, taxes i preus públics de l’exercici 2022.

Els contribuents podran satisfer els deutes durant el període voluntari de cobrament a qualsevol de les caixes d’estalvis o bancs del Ripollès.

Si transcorre el període d’ingrés en termini voluntari sense fer efectiu el pagament, els deutes d’exigiran per via executiva, i s’hi aplicarà el recàrrec de constrenyiment, els interessos de demora i, si s’escau, les costes que es produeixin.

📆 Ogassa – Del 15 d’abril al 30 de juny de 2022

IBI Urbana 50%, IBI Rústica 50%, Escombraries i Clavegueram, Cementiri, Gossos, Aigua Forest Comuns, Taxis, Aprofitaments Forestals i Arrendaments urbans